Menu Zavrieť

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim – spoločnosťou MAJORITY, s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

Predávajúci
MAJORITY, s.r.o. so sídlom MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad
IČO: 46 556 648
Zapísaná v OR SR vložka číslo 25630/P
Tel. číslo: 0903 324 868
E-mail: info@majority.sk

Kupujúci
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, príp. údaje, ktoré chce mať na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

Podnikateľom sa rozumie:
– osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.),
– osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi predpismi.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci vyplní objednávkový formulár a potvrdí správnosť uvedených údajov kliknutím na “OBJEDNAJ”. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácii objednávky.

Všetky odoslané elektronické objednávky sú záväzné pre obe zúčastnené strany a sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Po odoslaní objednávky bude odoslaná elektronická objednávka spracovaná a na e-mail uvedený v objednávkovom formulári bude obratom kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky si ju skontrolovať, príp. objednávku opraviť.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania (po 24 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať).

Po spracovaní objednávky bude na e-mail uvedený v objednávkovom formulári zaslaná faktúra.

III. Kúpna cena a platby

Všetky ceny za tovar sú uvádzané ako konečná cena.

Kúpna cena je uvedená na webstránke a na faktúre je vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné a pod.), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Splatnosť kúpnej ceny je uvedená na faktúre, ktorá je zaslaná po spracovaní objednávky na e-mail uvedený v objednávkovom formulári.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

Úhrada kúpnej ceny je možná vkladom v hotovosti alebo prevodom na bankový účet predávajúceho 5027463059/0900 pod variabilným symbolom uvedeným na faktúre.

IV. Dodacie podmienky a termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa bydliska alebo sídlo kupujúceho, príp. iná adresa, ak sa odlišuje od adresy bydliska alebo sídla uvedená v elektronickom objednávkovom formulári.

Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (napr. Slovenská pošta, a.s., kuriérske spoločnosti), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe, najneskôr do 2 pracovných dní od zaevidovania platby za tovar. Doba na dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí oboch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, poslaním poštou, resp. odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet, neporušenosť, poškodenie obalu). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že obdržal poškodenú zásielku.

V. Doklady, záruka, reklamácie a jej uplatnenie

Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu originál faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Inak namiesto záručného listu postačí na uplatnenie záruky doklad o kúpe – faktúra.

Záručný list obsahuje identifikačné údaje predávajúceho, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť záruky.

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním a použitím, na závady spôsobené nadmerným opotrebením alebo mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou alebo doručené iným spôsobom.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

MAJORITY, s.r.o.
MPČĽ 3170/31
058 01 Poprad

VI. Ochrana osobných údajov

Informácie o kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze predávajúceho až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email . Osobné údaje kupujúcich predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

VII. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúce je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596.

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.