Menu Zavrieť
MAJORITY, s.r.o. realizuje projekt s názvom

„MAJORITY, s.r.o. prispieva k zvýšeniu zamestnanosti“

„dopytovo-orientovaný projekt“

Trvanie projektu: 01/2020 – 05/2021
Kód projektu (ITMS2014+): 312031U103
Miesto realizácie: Prešovský a Žilinský kraj
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 3 Zamestnanosť
Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
Rámcová aktivita: 183T07100001 – Podpora uplatenenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti v popradskom regióne vytvorením 2 pracovných miest s dlhodobou perspektívou a ich obsadením osobami z radovUoZ a ZUoZ.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

http://www.esf.gov.sk/ | https://www.employment.gov.sk//