Menu Zavrieť

 

Príprava žiadosti o grant
–       Spracovanie projekt. zámeru do podoby žiadosti o nenávratný finančný príspevok
–       Spracovanie rozpočtu projektu
–       Spracovanie, kontrola a kompletizácia povinných príloh k projektovej žiadosti
–       Kontrola formálnej správnosti projektovej žiadosti
–       Asistencia pri dožiadaní dokumentácie
–       Poradenstvo

 

Projektový a finančný manažment

–      Realizácia projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finan. príspevku
–      Finančné riadenie projektu vrátane tvorby a kontroly projektovej dokumentácie
–      Verejné obstarávanie
–      Monitoring projektu
–      Zabezpečenie publicity projektu
–      Asistencia pri kontrolách a auditoch

 

Diagnostika implementácie projektu

–      Overenie správnosti doterajšieho riadenia projektu
–      Kontrola projektovej dokumentácie
–      Odporúčania pre úspešnú implementáciu a napredovanie projektu

 

Tvorba analýz pre projekty

–      Finančná analýza projektu
–      Štúdia uskutočniteľnosti